Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Plexwood Services bv

Art 1. Toepasselijkheid - Deze voorwaarden zijn van toepassing op: a. alle overeenkomsten door Plexwood Services B.V., gevestigd te Everdingen, hierna te noemen Plexwood, aangegaan; b. elke opdracht of bestelling van de wederpartij, waaronder mede verstaan, voor zover daar niet reeds onder begrepen, de tussenperso(o)n(en), afnemer(s) en/of derde(n) die namens een of meerdere van deze partijen te werk is of zijn gesteld handelt, hierna te noemen geadresseerde. Een opdracht of een bestelling geldt als acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden. Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk afgeweken worden; c. toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de wederpartij en/of geadresseerde en/of afnemer(s) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Art 2. Aanbiedingen en offertes - Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen en/of offertes vrijblijvend en omvatten zij geen ` electriciens-, metsel-, stukadoors-, schilder-, takel-, hijs-, breek-, hak-, en timmerwerk, randafwerking, het vlak- en schoonmaken van ondervloeren, het veredelen, het reinigen, in de was zetten en/of aflakken enz. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de levering tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
Art 3. Overeenkomst - Een overeenkomst van verkoop van goederen en diensten wordt bindend voor Plexwood door schriftelijke acceptatie van de verkoop en/of van de aanbetaling door Plexwood. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, maten enz. alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen enz. zijn voor Plexwood niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Bij het meten van de oppervlakten worden de grootste lengte - en breedte maten aangehouden. Afvallende stukken hebben geen invloed op de totale prijs.
Art 4. Richtprijzen - Alle door Plexwood opgegeven prijzen zijn richtprijzen indien: a. na de totstandkoming van de overeenkomst zich één of meer kostprijsverhogende factoren een verhoging ondergaan van meer dan 5 %; b. de opgegeven prijzen in de overeenkomst in buitenlandse valuta zijn opgesteld en de koers van deze valuta nadien ten opzichte van de Euro aan een prijswijziging onderhevig is van meer dan 5 %; c. de opgegeven prijzen in de overeenkomst zijn opgesteld in een derde buitenlandse valuta dan de valuta van een van de partijen en deze (door partijen gekozen) valuta, als gevolg van externe factoren, verplicht wordt omgezet in de valuta van het land van levering, voor al hetgeen dat een prijswijziging ten opzichte van de Euro met meer dan 5 % overschrijdt. In voorgenoemde gevallen (a t/m c) is Plexwood gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschieden deze factoren ingevolge voorzienbare omstandigheden. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en/of andere op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering aan het magazijn van Plexwood. Alle andere vormen van levering geschieden uitsluitend in opdracht van de geadresseerde.
Art 5. Intellectueel en lichamelijk eigendom - Plexwood zal nimmer de intellectuele en lichamelijke eigendomsrechten overdragen van alle door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen etc., ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Laatstgenoemde blijven onvervreemdbaar eigendom van Plexwood en dienen op verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Verveelvoudiging en/of anderszins enigerlei vorm van openbaarmaking zijn slechts toegestaan met schriftelijke toestemming. Voor elk in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de geadresseerde een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- onverminderd het recht tot volledige schadevergoeding. Plexwood heeft het recht om alle geleverde produkten, zo ook die via bijvoorbeeld een tussenpersoon of derden worden verhandeld, te voorzien van produktinformatie, onderhouds- en gebruiksvoorschriften, garantiebepalingen of garantiekenmerken, certificaten van echtheid, identificatiecodering(en), maten of gehaltes, op het produkt geldende rechten, registraties of beschermingsconstructies, waarborgtekens, eigen labels, merk(namen) en andere voor Plexwood relevante gegevens. Worden produkten van Plexwood door of via bijvoorbeeld een tussenpersoon en/of derden verhandeld, dan zal betreffende partij ervoor instaan dat toegevoegde informatie niet geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, vermist raakt, beschadigd, onleesbaar of anderszins onbruikbaar wordt en altijd aan de wederpartij wordt meegeleverd.
Art 6. Wijzigingen in de order - Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, door de geadresseerde aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden de geadresseerde in rekening gebracht. Door aangebrachte wijzigingen kunnen overeengekomen levertijden buiten verantwoordelijkheid van Plexwood overschreden worden.
Art 7. Aanbetaling - Plexwood is gerechtigd voor het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van tenminste 50% van het definitief geoffreerde bedrag te verlangen, alvorens de opdracht te accepteren. Na schriftelijke acceptatie van de aanbetaling door Plexwood wordt in onderling overleg met de geadresseerde een definitieve datum bepaald teneinde tot de daadwerkelijke fysieke levering van de goederen en/of diensten over te gaan.
Art 8. Leveringstermijn - Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de overeengekomen leveringstermijnen geen fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de geadresseerde Plexwood schriftelijk in gebreke te stellen. Het produkt en/of de dienst wordt geacht te zijn geleverd op het moment dat de order, geheel of gedeeltelijk, ter beschikking van de geadresseerde is gesteld. Wanneer bestelde goederen en/of diensten na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de geadresseerde zijn afgenomen, staan deze voor zijn rekening en risico te zijner beschikking.
Art 9. Zorgplicht - Plexwood wijst de geadresseerde er op dat voor de op-/aflevering op straffe van vergoeding van directe en/of indirecte schade en kosten verplicht is er zorg voor te dragen dat: a. deze kan geschieden op de door Plexwood aangegeven wijze; b. de plaats waar de op-/aflevering dient te geschieden deugdelijk kan worden betreden en afgesloten; c. het aldaar bereikbaar en beschikbaar is en al het mogelijke is en wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken; d. ondervloeren droog, vlak, vrij van kalk, cement- en vuilresten en losse gedeelten zijn en/of schoon ter beschikking worden gesteld, in ieder geval in zodanige staat verkeren en van zodanige constructie zijn, dat van het werk een goed resultaat verwacht mag worden; e. in de werkruimte voldoende elektriciteit, licht verwarming, water en ventilatie aanwezig is; f. in geval er bij gehele dan wel gedeeltelijke levering beschadigingen worden geconstateerd, deze op het ontvangst en/of leveringsbewijs worden aangetekend en bovendien binnen twee werkdagen na aflevering, bij Plexwood schriftelijk melding hiervan wordt gemaakt. Indien hieraan niet is voldaan wordt de geadresseerde geacht de goederen en/of diensten zonder schade te hebben ontvangen. Als bij de aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen en/of diensten dient dit door de geadresseerde op het ontvangst en/of leveringsbewijs te worden gemeld. Betreffende partij heeft in dergelijk voorkomende gevallen de mogelijkheid binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk melding te doen van beschadigingen aan het geleverde. Indien aan deze verplichting niet is voldaan wordt eveneens geacht dat de goederen en/of diensten zonder schade zijn ontvangen.
Art 10. Gedeeltelijke levering - Elke gedeeltelijke levering waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen en/of diensten van een samengestelde order, kan apart worden gefactureerd. In dat geval dient betaling te geschieden overeenkomstig het daaromtrent bepaalde.
Art 11. Uitsluiting van aansprakelijkheid - Plexwood is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en/of interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. overmacht; b. daden of nalatigheden van de geadresseerde en/of van andere door hem of vanwege hem te werk gestelden; c. nalatigheden van de geadresseerde in het onderhoud van de geleverde goederen en/of diensten; d. beschadigingen aan de geleverde goederen en/of diensten ten gevolge van mechanische, chemische en/of biologische invloeden van buitenaf, schimmels, ongedierte enz.; e. normale slijtage aan de geleverde goederen en/of diensten ten gevolge van regulier of dagelijks gebruik; f. buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waar de geleverde goederen en/of diensten zijn aangebracht en/of geleverd; g. verkleuring van de geleverde goederen en/of diensten ten gevolge van de inwerking van licht; h. enige andere van buiten komende oorzaak of invloed. Plexwood zal slechts aansprakelijk zijn tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel en/of eigendommen van de geadresseerde, voorzover ontstaan door schuld van Plexwood of van hen die door Plexwood zijn te werk gesteld. Plexwood zal niet gehouden zijn bedrijfs- en/of gevolg schade van geadresseerde of derden te vergoeden behalve in geval van ernstige schuld. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn op het werk zijn aangevoerd draagt de geadresseerde het risico voor schaden van welke aard ook, onverminderd de bevoegdheid van de geadresseerde aan te tonen dat deze het gevolg zijn van nalatigheid van Plexwood. Plexwood is niet aansprakelijk indien zich gebreken voordoen aan de onderconstructie, omringende constructie dan wel het bouwwerk waar het produkt op is aangebracht en welke geleid heeft tot schade aan de geleverde goederen zoals inwatering, doorslaand of optrekkend vocht, vochttoetreding van kruipruimtes oneffenheid van de constructie, constructieve gebreken enz.
Art 12. Inspectie- en meldplicht - De geadresseerde is verplicht terstond, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na de levering van de goederen en/of diensten, deze grondig te inspecteren op gebreken daaraan en bij aanwezigheid daarvan Plexwood terstond schriftelijk op de hoogte te stellen, zoals bepaald in artikel 9f. De geadresseerde heeft in het geval zoals bepaald in artikel 9f, maximaal acht werkdagen voor reclamatie. Nadien wordt aangenomen dat de geadresseerde instemt met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd en vervalt ieder recht op reclamatie. Plexwood dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties ter plaatse te controleren. Indien de reclamatie naar het oordeel van Plexwood terecht is, zal Plexwood in overleg met de geadresseerde hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen en/of diensten, hetzij de geleverde goederen en/of diensten gratis vervangen na terugzending van geadresseerde van de afgekeurde goederen en/of diensten aan het adres van Plexwood in de oorspronkelijke toestand.
Art 13. Geringe afwijkingen - Plexwood produceert, verwerkt en verkoopt natuurprodukten. Hierdoor zijn geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz. niet uit te sluiten. Afwijkingen binnen de grenzen van wat in de hout verwerkende industrie de redelijkheid en billijkheid niet overschrijden, geven geen reden tot afkeuring van geleverde en/of afgeleverde goederen en/of diensten.
Art 14. Garantie - Garantie op de door Plexwood geleverde goederen en/of diensten wordt slechts verleend indien zij schriftelijk is overeengekomen. De garantie strekt zich slechts uit tot het kosteloos opnieuw leveren van de ondeugdelijke goederen en/of diensten c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door Plexwood geleverde goederen en/of diensten onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt, indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de ondergrond ongeschikt of minder geschikt is of in geval van onoordeelkundig gebruik door de geadresseerde.
Art 15. Overmacht - Plexwood is niet aansprakelijk voor schade die de geadresseerde direct of indirect lijdt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere tegen de wil van Plexwood ontstane onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst dan wel tijdelijk of blijvend verhinderd, alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer of opstand, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportproblematiek, brand of andere ernstige storingen in de werkplaats van Plexwood of diens leveranciers, ook al was deze onafhankelijke omstandigheid ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien. Ingeval van overmacht is Plexwood gerechtigd zonder tot enigerlei schadevergoeding verplicht te zijn, om de gesloten overeenkomst te annuleren, op te schorten, respectievelijk te wijzigen tot de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Art 16. Annulering - Indien de geadresseerde de opdracht annuleert en/of weigert de goederen en/of diensten af te nemen verplicht de geadresseerde zich jegens Plexwood tot een schadeloosstelling ter grootte van ten minste 1/3 van de overeengekomen prijs. De geadresseerde is voorts verplicht Plexwood te vrijwaren tegen vorderingen en/of schade, dan wel direct, dan wel indirect, van derden die het gevolg zijn van diens handelwijze. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel is Plexwood gerechtigd volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.
Art 17. Eigendomsvoorbehoud - Plexwood blijft eigenaar van de door haar aan de afnemer verkochte goederen en/of diensten zolang de geadresseerde het totaal uit de overeenkomst verschuldigde bedrag niet heeft voldaan. Tot dan is de geadresseerde verplicht zorg te dragen voor zorgvuldige behandeling van het geleverde en heeft niet het recht de goederen en/of diensten aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te (doen laten) verwijderen. Plexwood heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de geadresseerde zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd. De geadresseerde verplicht zich jegens Plexwood haar steeds ongehinderde toegang tot haar eigendom te verlenen en haar eigendomsvoorbehoud ook daadwerkelijk uit te kunnen laten oefenen.
Art 18. Wanprestatie - Indien de geadresseerde op enigerlei wijze wanprestatie pleegt zal Plexwood, zonder dat ingebrekestelling vereist is, en onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Deze rechten heeft Plexwood ook, indien de geadresseerde in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement heeft aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende zaken in beslag worden genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde is of wordt overgenomen. In al deze gevallen zullen de vorderingen die Plexwood heeft op de geadresseerde terstond opeisbaar zijn.
Art 19. Betaling - Betalingen en eventueel afgesproken betalingstermijnen dienen binnen 30 dagen na de verzending van de nota te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Plexwood is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn is ontvangen aan de geadresseerde een vast bedrag van € 25,- per geval en: a. in geval binnenlandse overeenkomsten, de wettelijke rente zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank, met een minimum van 1,25 % per maand; b. in geval internationale overeenkomsten, de wettelijke rente zoals vastgesteld door de bank van het land van de valuta waarin de overeenkomst is opgesteld of, voor zover hoger, het inflatiepercentage, met een minimum van 1,25 % per maand, gerekend vanaf de factuurdatum. Plexwood is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom, vaste kosten en de daaraan verbonden rente om, van de geadresseerde alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke door de niet-betaling veroorzaakt, waaronder begrepen de kosten van advocaat, deurwaarder, incassobureau enz. te verhalen.
Art 20. Taal - Plexwood voert voor alle overeenkomsten de Nederlandse taal als originele taal. Voor internationale overeenkomsten zal Plexwood een Engelse vertaling(en) daarvan leveren. Ingeval van interpretatieverschillen tussen de Nederlandse en Engelse versie, geldt datgene dat met het Nederlands origineel door Plexwood naar redelijkheid en billijkheid bedoeld was als doorslaggevend.
Art 21. Geschillen - Op alle geschillen waar deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing en is bij uitsluiting de rechter bevoegd: a. in geval van binnenlandse overeenkomsten, de rechter van het arrondissement waar Plexwood haar hoofdkantoor houdt; b. in geval van internationale overeenkomsten, de rechter te Den Haag.
Art 22. Vangnetbepaling - In alle gevallen waarin zich een geschil voordoet waarin deze Voorwaarden niet voorzien, zal in eerste instantie aansluiting worden gezocht bij de Algemene Voorwaarden van het Centraal Bureau Wonen en anders zo nodig bij datgene dat in de hout verwerkende industrie in het algemeen als gangbaar kan worden aangemerkt.
Deze voorwaarden zijn Gedeponeerd, ter griffie van de Rechtbank te Den Haag, Nederland onder nummer 71/2002.

The brand name Plexwood® is registered and the product is protected © 2014-2024 Plexwood

Visit Plexwood on Archello Visit Plexwood on Archiproducts Visit Plexwood on Architonic Visit Plexwood on Facebook Visit Plexwood on Houzz Visit Plexwood on Instagram Visit Plexwood on Linkedin Visit Plexwood on Pintrest

Plexwood home